כשותף מורשה (שותף) של goola academy, אתה מסכים לציית לתנאים וההגבלות הכלולים בהסכם זה (הסכם). אנא קרא את ההסכם במלואו לפני ההרשמה והקידום של goola academy כשותף.

השתתפותך בתוכנית היא אך ורק כדי לפרסם באופן חוקי את האתר שלנו כדי לקבל עמלה על חברות ומוצרים שנרכשו על ידי אנשים המופנים אל goola academy על ידי האתר שלך או על ידי הפניות אישיות.

על ידי הרשמה לתוכנית השותפים של goola academy (תוכנית), אתה מציין את הסכמתך להסכם זה ולתנאים וההגבלות שלו.

אישור או דחייה של הבקשה

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לאשר או לדחות כל בקשה לתוכנית שותפים לפי שיקול דעתנו הבלעדי והמוחלט. לא תהיה לך פנייה משפטית נגדנו בגין דחיית בקשתך לתוכנית השותפים.

עמלות

עמלות ישולמו אחת לחודש. כדי ששותף יקבל עמלה, החשבון המופנה חייב להישאר פעיל למשך 31 יום לפחות.

אינך יכול להפנות את עצמך, ולא תקבל עמלה על חשבונך.

תשלומים יישלחו רק עבור עסקאות שהושלמו בהצלחה. עסקאות שגורמות להחזרים או החזרים כספיים לא ישולמו.

סיום

בקשתך וסטטוס השותף שלך בתוכנית עשויים להיות מושעים או ייסגרו מכל אחת מהסיבות הבאות:

בנוסף לאמור לעיל, goola academy שומרת לעצמה את הזכות לסגור כל חשבון שותף בכל עת, בשל כל הפרה של הסכם זה או ללא כל סיבה.

אתה יכול להשתמש בקישורים גרפיים וטקסטים הן באתר האינטרנט שלך והן בהודעות הדוא”ל שלך. אתה יכול גם לפרסם את האתר goola academy במודעות מסווגות מקוונות ולא מקוונות, מגזינים ועיתונים.

אתה יכול להשתמש בגרפיקה ובטקסט שסופקו על ידינו, או שאתה יכול ליצור משלך כל עוד הם נחשבים מתאימים בהתאם לתנאים ולא מפרים כפי שמתואר בסעיף סיום.

אתרי קופונים ועסקאות

goola academy מציע מדי פעם קופון לשותפים נבחרים ולמנויי הניוזלטר שלנו. אם לא אושר לך מראש / הוקצה לך קופון ממותג, אז אינך רשאי לקדם את הקופון. להלן התנאים החלים על כל שותף ששוקל לקדם את המוצרים שלנו ביחס לעסקה או לקופון:

מדיניות תשלום לפי קליק (PPC).

אין להגיש הצעות PPC ללא אישור מראש ובכתב.

אחריות

goola academy לא תישא באחריות לנזקים עקיפים או מקריים (אובדן הכנסה, עמלות) עקב כשלים במעקב של שותפים, אובדן קבצי מסד נתונים או כל תוצאה של כוונת נזק בתוכנית ו/או באתר(ים) שלנו.

איננו נותנים כל אחריות מפורשת או משתמעת ביחס לתוכנית ו/או לחברות או למוצרים הנמכרים על ידי goola academy. איננו טוענים שהפעלת התוכנית ו/או האתר/ים שלנו תהיה נקייה מטעויות ולא נהיה אחראים לכל הפרעות או שגיאות.

תקופת ההסכם

תקופת הסכם זה מתחילה עם קבלתך לתוכנית ויסתיים כאשר חשבון השותף שלך יסתיים.

התנאים וההתניות של הסכם זה עשויים להשתנות על ידינו בכל עת. אם כל שינוי בתנאים וההגבלות של הסכם זה אינו מקובל עליך, הבחירה היחידה שלך היא לסיים את חשבון השותף שלך. המשך השתתפותך בתוכנית תהווה את הסכמתך לכל שינוי.

שיפוי

השותף ישפה ויחזיק את goola academy ואת החברות הנלוות והבת שלו, נושאי משרה, דירקטורים, עובדים, בעלי רישיון, יורשים ונציגים, לרבות אלה המורשים או מורשים על ידי goola academy לשדר ולהפיץ חומרים, מכל התחייבויות , נזקים, קנסות, פסקי דין, תביעות, עלויות, הפסדים והוצאות (כולל שכר טרחת משפט ועלויות סבירות) הנובעים או קשורים לכל תביעות שנגרמו בהקשר להסכם זה עקב הרשלנות, מצג שווא, אי גילוי, או התנהגות בלתי הולמת מכוונת של שותף.

חתימות אלקטרוניות אפקטיביות

ההסכם הוא חוזה אלקטרוני המגדיר את התנאים המחייבים מבחינה משפטית של השתתפותך בתוכנית השותפים goola academy. אתה מציין את הסכמתך להסכם זה ולכל התנאים וההגבלות הכלולים או המוזכרים בהסכם זה על ידי השלמת תהליך הבקשה של goola academy. פעולה זו יוצרת חתימה אלקטרונית בעלת תוקף משפטי ואפקט זהה לחתימה בכתב יד.