מדיניות הפרטיות – קבוצת "גולה" מידע והגנת הפרטיות

חברת גולה לייף טק בע”מ ח.פ. 516340072, פיננסייר טכנולוגיות ד.ר בע”מ ח.פ. 516119419, פיוטשרינג אפ טכנולוגיות (2017) בע”מ ח.פ., וגולה סוכנות לביטוח פנסיוני (2018) בע”מ ח.פ. 515935195 יקראו להלן ביחד “הקבוצה” וכל אחת לחוד “החברה“.

החברה פועלת בהתאם להוראות כל דין, לרבות בהתאם להוראות חוק איסור הלבנת הון התש”ס-2000 והתקנות והצווים על פיו ועל-פי חוק הפיקוח על שירות פיננסיים (שירות פיננסיים מוסדרים), התשע”ו-2016. ידוע למשתמש באתר (“המשתמש“) כי ייתכן מתן השירות ידווח לרשויות המדינה ו/או לצדדים שלישיים הכרוכים במתן השירות ולרשויות החוק הרלבנטיות. הדיווח יבוצע בהתאם להוראות החוק ו/או בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה ולא תהיה לו כל טענה כנגד החברה בקשר לכך.

הרשמה לאתר על ידי המשתמש תהווה אישור והסכמה להיכלל ברשימת משתמשי האתר ולקבל דיוור ישיר מאת החברה. המשתמש רשאי בכל עת לבקש להסיר את פרטיו מרשימת משתמשי האתר ולבטל את הדיוור הישיר אליו והחברה תפעל להסרתו מרשימת הדיוור בתוך זמן סביר.

הקבוצה תהיה רשאית לעשות שימוש במידע באתר. למשתמש עומדת הזכות לבקש מהחברה שלא תעשה שימוש במידע הקשור אליו שלא לצורך מתן השירות וזאת באמצעות פנייה בכתב באמצעות דואר רשום לכתובת החברה. במקרה של פניה כאמור, תהא רשאית החברה לדרוש מהמשתמש שלא לעשות שימוש באתר אלא בכפוף להסכמתו לעשיית שימוש במידע על ידי החברה בהתאם למדיניות החברה, לרבות בכל הנוגע לנושא הפרטיות. כל שימוש של המשתמש באתר, גם לאחר פנייתו כאמור לעיל, תהווה הסכמה להוראות תנאי השימוש, לרבות בנושא הפרטיות. המשתמש אף רשאי לפנות לחברה בכל הנוגע לעיון ותיקון במידע אודותיו המצוי בידי החברה. פניה כאמור תעשה באמצעות פנייה בכתב באמצעות האתר או בדואר רשום לכתובת החברה.

החברה תהיה רשאית להעביר את הנתונים אודות המשתמש לחברות הקבוצה והמשתמש נותן הסכמתו לכך מראש.

בנוסף, החברה תהא רשאית להשתמש בפרטים שמסר המשתמש לאתר לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישים, לרבות מפרסמים. כן שומרת לעצמה החברה את הזכות לאסוף מידע הנוגע לדפוסי השימוש באתר וברשת ולעשות שימוש במידע זה לצורך שיפור השירות באתר, הפעלתו ותכניו וכן לצורך פניה שיווקית ו/או אחרת למשתמש, התאמת האתר למשתמש עצמו ו/או לכלל המשתמשים.

החברה תהא רשאית לפנות אל המשתמש, בכתב או בעל פה, בכל אמצעי ההתקשרות שמסר, לרבות כתובתו, כתובת הדואר האלקטרוני שלו, ו-SMS.

החברה תעשה שימוש בפרטי המשתמש בהתאם להוראות כל דין לרבות הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981. המשתמש רשאי לפנות לחברה בכל הנוגע למידע הנוגע אליו בהתאם להוראות החוק.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לעשות שימוש בפרטי המשתמש, לרבות חשיפתם, על פי דין, ולרבות במקרים הבאים:

אם נעשה על ידי המשתמש ו/או מי מטעמו שימוש בלתי חוקי באתר ו/או הנוגע לאתר.

במסגרת הליכים משפטיים ו/או על פי דרישת כל רשות מוסמכת.

>לצורך אכיפת תנאי השימוש.

לצורך הגנת אינטרסים של החברה ו/או מי מטעמה.

במסגרת האתר יעשה שימוש ב”עוגיות” (Cookies) השומרות מידע הנוגע למשתמש על גבי מחשבו של המשתמש. המשתמש יכול למנוע באמצעות הדפדפן בו הוא עושה שימוש את השימוש בעוגיות, אך מובהר לו כי הדבר עלול לגרום לפגיעה בחוויית המשתמש שלו באתר.

החברה תהא רשאית לשמור את כל סוגי המידע הנוגעים לשימוש באתר על ידי המשתמש, מכל סוג שהוא, לרבות הפרטים שמסר המשתמש במסגרת רישומו לאתר ו/או במסגרת ביצוע רכישה ו/או רישומי “לוג” הנוגעים לנתוני המשתמש (כדוגמת כתובת IP, זמן שהייה באתר, דפים בהם התעניין וכדו’) ולעשות בהם שימוש כלפי שיקול דעתה הבלעדי. החברה תהא רשאית לעשות שימוש בשירותי אנליזה של צדדים שלישיים לצורך ניתוח המידע והמשתמש נותן הסכמתו המפורשת לכך.

ככל ובאתר יפורסמו פרסומות כלשהן שלא מטעם החברה ישירות, מובהר כי הפרסומות הינן באחריות צדדים שלישיים, אשר לחברה לא תהיה כל אחריות בנוגע אליהן, לרבות בכל הנוגע לאיסוף המידע על ידי המפרסמים האמורים ויוחלו על המשתמש הוראות תנאי השימוש של המפרסמים, לרבות בכל הנוגע למידע הנאסף ולהוראות הגנת הפרטיות והמשתמש יוכל לפעול למול הצדדים השלישיים ככל וימצא לנכון והוא מוותר בזאת על כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה בקשר לצדדים שלישיים אלו כנגד החברה.

שמירה על סודיות מידע

החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל הניתן, על סודיות המידע הנמסר לה. עם זאת, אין באפשרות החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות בלתי מורשות לאתר ו/או שימוש אסור של צדדים שלישיים בפרטים הנמצאים באתר ו/או במאגרי המידע של האתר.

לפיכך מובהר כי במידה ולמרות אמצעי האבטחה, ייחשפו פרטי המשתמש, עקב חדירות בלתי מורשות, לא תהיה החברה אחראית לכל נזק, עקיף או ישיר, שייגרם כתוצאה מגילוי ו/או שימוש במידע הנמסר ע”י המשתמש.

החברה תהא רשאית להעביר את המידע תחת כללי הסודיות הנדרשת לכל העברה לרשויות המדינה ו/או לצדדים שלישיים הכרוכים בביצוע היעוץ ולרשויות החוק הרלבנטיות במדינות להם משתייכים אותם צדדים שלישיים.

האזור האישי

החברה תנפיק למשתמש סיסמה לכניסה לאזור האישי אשר באמצעותה תהיה למשתמש אפשרות להיכנס ולצפות במידע ככל והחברה תאפשר זאת ולבצע פעולות ככל ובעתיד תאפשר זאת החברה. הסיסמה היא אישית וחסויה וחל איסור להעבירה לאחר. החברה לא תישא באחריות לנזק מכל סוג שהוא שייגרם למשתמש ו/או לצד ג’ כתוצאה מהעברה של הסיסמה לאדם אחר פרט למשתמש. אם ייגרם נזק לחברה כתוצאה מהעברת הסיסמה לאדם אחר, האחריות הבלעדית לנזק היא על כתפי המשתמש בלבד.

לחברה קיימת זכות בלעדית לשנות את סוג המידע והיקפו שיופיע באזור האישי.

במקרה של אובדן או גניבה של המכשיר עליך להחליף באופן מיידי את הסיסמה.

טרם העברת המכשיר למי מלבד המשתמש, יש להתנתק מהאזור האישי.יצירת קשר ובירורים – באפשרות המשתמש לפנות לחברה בעניין מדיניות פרטיות זו ו/או בכל עניין במשלוח הודעת דוא”ל לכתובת support@academy.goola-group.com.